Hino 107 Firme nas Promessas Hinos da Harpa Cristã

110